História a súčasnosť - Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

DESIGN
FESTIVAL
Title
Prejsť na obsah
Centrum
pre deti
a rodiny

História a súčasnosť
Detský domov v Medzilaborciach bol zriadený 01.01.2006 ako dôsledok transformácie Špeciálnej základnej školy internátnej v Medzilaborciach s kapacitou 80 miest v 8 samostatných skupinách. Zriaďovateľom je ÚPSVaR. Zariadenie je určené na zabezpečenie náhradnej starostlivosti pre deti, ktorým súd túto starostlivosť nariadil.

Dňa 1.1.2009 bol DeD premenovaný na Detský domov - Centrum detí Medzilaborce s kapacitou 80 miest ( 8 samostatných skupín a 1 profesionálny rodič).

Dňa 1.1.2011 bola vytvorená samostatná skupina pre mladých dospelých a špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu - dievčatá (kapacita: 80 miest,  5 samostatných skupín, 1 skupina mladých dospelých, 1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu-dievčatá).

Od 1.8.2013 došlo k zmene zriaďovateľa z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Prešov na Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V októbri 2013 začala transformácia DeD a bola ukončená v apríli 2014. Cieľom transformácie bolo vytvorenie kapacitného priestoru a následné zriadenie špecializovaných samostatných skupín pre maloletých bez sprievodu. Kapacitný priestor bol vytvorený úspešnou sanáciou a návratom 17 detí do biologických rodín.

Dňa 01.10.2013 bola vytvorená špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu - chlapci. (kapacita: 80 miest,  5 samostatných skupín, 1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu- dievčatá, 1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu – chlapci a 6 profesionálnych  rodičov).

Dňa 01.01.2014 bola vytvorená druhá špecializovaná samostatná skupina pre maloletých bez sprievodu -  chlapci (kapacita: 80 miest, 4 samostatné skupiny,1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu – dievčatá, 2 špecializované skupiny pre maloletých bez sprievodu - chlapci, 7 profesionálnych rodičov).

Od 01.04.2014 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Medzilaborce a do roku 2021 sme boli jediným zariadením  pre MbS na Slovensku.

Od 01.07.2017 bola kapacita DeD znížená na 78 miest (4 samostatné skupiny, 1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu – dievčatá, 2 špecializované skupiny pre maloletých bez sprievodu - chlapci, 6 profesionálnych rodičov).

Od 01.04.2018 bola kapacita DeD znížená na 76 miest (4 samostatne usporiadané skupiny, 1 špecializovaná skupina pre maloletých bez sprievodu – dievčatá, 2 špecializované skupiny pre maloletých bez sprievodu - chlapci, 6 profesionálnych náhradných rodičov).

Od 01.01.2019 sa zmenil názov zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce.

Od 01.05.2021 bola zriadená štvrtá samostatne usporiadaná skupina (SUS) – špecializovaná samostatná skupina pre maloletých bez sprievodu – chlapci a zároveň bola navýšená kapacita zariadenia zo 76 miest na 84 miest (4 SUS-SS, 4 SUS-ŠSS pre MbS a 6 profesionálnych náhradných rodičov).
Návrat na obsah